Klauzula informacyjna | RODO

Klauzula informacyjna | RODO – wersja PDF

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych naszych klientów.

Administrator danych

Administratorem      Państwa     danych     jest    Z.C.B.     Mirex    Mirosław     Świętochowski     (dalej:„Administrator”) z siedzibą w Chajętach, ul. Wspólna 94, 05-252 Dąbrówka, NIP: 125-000-95-57, REGON: 010009016.

Kontakt z Administratorem

 Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: ado@zcbmirex.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.zcbmirex.pl w zakładce „Kontakt”, telefonicznie pod numerem +48 29 757 86 13 lub pisemnie na adres: Chajęty ul. Wspólna 94, 05-252 Dąbrówka.

Przetwarzanie Państwa danych pozwala Administratorowi na sprzedaż produktów, m.in., kontakt związany z wykonywaniem czynności sprzedażowych oraz informacyjnych, a także przesyłanie informacji o naszej Firmie.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

Z.C.B. Mirex jako Administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV).
 • Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu)).
 • Dane osób zainteresowanych produktami Z.C.B. Mirex (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
 • Dane osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do Administratora).
 • Dane osób, które zapisały się do usługi Newsletter (imię oraz adres e-mail, które osoba podaje podczas zapisu do Newslettera).

* Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Zasady na jakich Administrator przetwarza Państwa dane osobowe

Dane osobowe kandydatów do pracy – Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora  danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Administratorem oraz realizacji łączących strony umów.

Dane osób zainteresowanych produktami Z.C.B. Mirex– Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda lub/i usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest marketing bezpośredni. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania informacji odnośnie oferty Administratora.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie– Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania, prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda lub/i usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Osoby, które zapisały się do usługi Newsletter– Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest marketing bezpośredni. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane przez Administratora w celu dochodzenia roszczeń a także obrony przed roszczeniami.

Informacje o odbiorcach danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji usług. tj. dostawcom usług IT, agentom firmy inwestycyjnej oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe dla Administratora, operatorom pocztowym i kurierom, bankom, dostawcom usług consultingowych, prawnych lub audytowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W procesach przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Administrator nie dokonuje też profilowania, czyli wykorzystywania danych osobowych do zautomatyzowanej  oceny niektórych cech osobowych osoby fizycznej.

Informacje o zamiarze przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Uprzejmie informujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 3. prawo do sprostowania danych,
 4. prawo do usunięcia danych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 7. prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe),
 8. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Skargi

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Informacje dotyczące plików cookie

O zasadach stosowania plików cookie przez Administratora mogą Państwa przeczytać więcej w tym miejscu.

Informacje końcowe

Pragniemy zapewnić, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe Administratora Danych, które są podane powyżej.